Midas GTS NX

Kompleksowy system do analizy zagadnień geotechnicznych i tunelowania

MIDAS GTS NX to najnowsza generacja oprogramowania do analizy geotechnicznej opartej na metodzie elementów skończonych. To wielofunkcyjne narzędzie do modelowania nawet najbardziej skomplikowanej geometrii, które umożliwia szybkie przeprowadzenie obliczeń dzięki nowemu 64 – bitowemu solverowi. Wyniki analizy wspierane są przez praktyczne funkcje do tworzenia raportów z obliczeń, w tym standard PDF 3D. Intuicyjny interfejs wyróżnia program MIDAS GTS NX spośród istniejących pakietów geotechnicznych MES oraz pozwala użytkownikom na łatwe i szybkie wdrożenie oprogramowania w procesie projektowym.

Fundamenty bezpośrednie i pośrednie

 • osiadanie fundamentów bezpośrednich oraz pali lub grupy pali
 • systemy posadowień mieszanych płytowo-palowych, rusztów itp.
 • tarcie na pobocznicy pali ujęte w wersji sprężysto-plastycznych elementów kontaktowych, specjalne elementy kontaktowe dla pali
 • oddziaływania grupy pali modelowane w pełnej wersji 3D

Stateczność skarp i zboczy

 • analiza stateczności zboczy metodą SRM oraz SAM
 • możliwość projektowania dowolnego zabezpieczenia (gwoździe, kotwy, kotwy sprężane, geosyntetyki, konstrukcje oporowe itp.) wraz z uwzględnieniem wszystkich etapów budowy
 • dynamiczna analiza zboczy na obszarach o dużym ryzyku wystąpienia trzęsień ziemi

Głębokie wykopy / konstrukcje tymczasowe

 • możliwość projektowania dowolnego typu obudowy, tj. ścianki szczelne, ściany szczelinowe, ścianki berlińskie, palisady itp.
 • kreator ułatwiający tworzenie szczegółowych etapów fazowania prac
 • analiza stateczności globalnej dla konstrukcji tymczasowej
 • stabilność dna wykopu – symulacja odprężenia gruntu
 • wyznaczenie linii wpływu wykopu na przyległą zabudowę

Obiekty infrastruktury / nasypy

 • możliwość projektowania dowolnego zabezpieczenia nasypów (geosyntetyki, metody wibracyjne/dynamiczne, konsolidacja, wymiana gruntu, konstrukcje oporowe itp.) wraz z uwzględnieniem wszystkich etapów budowy
 • analiza stateczności dla nasypów
 • analiza konsolidacji – symulacja całego przebiegu procesu konsolidacyjnego, krzywa dyssypacji

Przepływ wody gruntowej oraz analiza naprężeń efektywnych

 • stan ustalony oraz nieustalony
 • przepływy wody w modelowaniu tuneli, zapór, zboczy itp.
 • obiekty hydrotechniczne, w tym oczyszczalnie ścieków, stopnie i elektrownie wodne
 • projektowanie odwodnień, systemów piętrzenia wody itp.

Dynamika w zastosowaniu do modelowania sejsmiki oraz wstrząsów wymuszonych

 • historia czasu - analiza liniowa/nieliniowa, spektrum odpowiedzi
 • analiza nieliniowa w czasie + SRM - analiza sprzężona
 • symulacja wybuchu na gruncie

Tunele i budowle podziemne

 • analiza tuneli, budowli podziemnych i szybów pionowych
 • wpływ budowy na obiekty sąsiadujące, wyznaczenie niecki osiadania
 • portale tuneli, połączenia tuneli typu T/Y, połączenia tuneli i szybów technicznych, stacje podziemne, szachty startowe
 • analiza tarczy TBM z uwzględnieniem wszystkich etapów budowy
 • osobny kreator to tworzenia wyrobiska (model 3D)

Rodzaje analiz

 • Analiza statyczna liniowa/nieliniowa
 • Analiza stateczności zboczy (metoda SRM, SAM, analiza nieliniowa w czasie + SRM)
 • Analiza etapowania budowy
 • Analiza filtracji (stan ustalony/nieustalony)
 • Analiza konsolidacji (etapowanie budowy wraz z konsolidacją)
 • Analiza stowarzyszona (Fully Coupled)
 • Analiza dynamiczna (eigenvalue, spektrum odpowiedzi, historia czasu-liniowa/nieliniowa)

Modele materiałów

 • Tresca
 • von Mises
 • Mohr-Coulomb
 • Drucker-Prager
 • Hoek-Brown
 • Uogólniony Hoek-Brown
 • Hyperbolic (Duncan-Chang E-v)
 • Hyperbolic (Duncan-Chang E-B)
 • Spękany masyw skalny
 • Zmodyfikowany Cam-Clay
 • Jardine (np. dla gliny londyńskiej)
 • D-min
 • Zmodyfikowany Mohr-Coulomb (Hardening Soil)
 • Soft Soil
 • Soft Soil Creep
 • Specjalne Modele Międzyfazowe
 • Zmodyfikowany UBCSAND
 • Sekiguchi-Ohta (nielepki)
 • Sekiguchi-Ohta (lepki)
 • Remberg-Osgood
 • Hardin-Drnevich
 • Hardening Soil (small strain stiffness)
 • Uogólniony SCLAY1S
 • CWFS
 • PM4 Sand

Kreatory usprawniające modelowanie i analizę

 • Terrain Geometry Maker (TGM) - narzędzie do generowania geometrii terenu z map topograficznych DWG
 • Bedding Plane Wizard - kreator uwarstwienia gruntu (import pliku Excela z danymi badań polowych, które za pomocą interpolacji zostaną połączone w poszczególne warstwy modelujące miąższości uwarstwionego ośrodka gruntowego)
 • Tunnel Modeling - kreator modelowania tuneli dla modeli 3D
 • Anchor Modeling - kreator wprowadzania kotew gruntowych (możliwość wprowadzenia siły sprężającej)
 • Stage Wizard – kreator do automatycznego tworzenia etapów budowy
 • Soil Test – kreator symulacji badań laboratoryjnych dla gruntu (aparat trójosiowego ściskania, badanie edometryczne, metoda CRS, aparat dynamicznego ścinania DSS)
 • Dynamic Load Data Generator - automatyczne generowanie obciążeń dynamicznych
 • Seismic Data Generator - kreator generowania oddziaływań sejsmicznych
 • Export 3D PDF – generowanie raportu z wyników w formacie pliku PDF 3D

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej